Činnosť

 

 

                              Základná  organizácia  Slovenského  zväzu  chovateľov  Šenkvice

 

                                                   SPRÁVA  O ČINNOSTI  ZA  ROK  2013

 

 

        Vážení priatelia, chovatelia, milí hostia,

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s činnosťou našej organizácie v roku 2013.

Ako prvé by som  touto cestou ešte raz chcela všetkých upozorniť na skutočnosť, že naša organizácia v  tomto roku skončila činnosť pod Oblastným výborom Nitra a zaradila sa medzi organizácie, ktoré spadajú pod vedenie malokarpatského oblastného  výboru. K tomuto kroku nás priviedla skutočnosť, že bolo dosť  obtiažne , kvôli vzdialenosti, vybavovať všetky potrebné záležitosti v Nitre a tiež to, že naša organizácia spadá do malokarpatského regiónu.

Činnosť našej organizácie je už tradične založená na aktívnej účasti na výstavách. Tak tomu bolo i v tomto roku a viem, že mnohí z Vás sa zúčastnili  so svojimi  vystavovanými zvieratami mnohých výstav. Samozrejme, tým, že takmer nikto výbor organizácie neinformoval o tom, kde a aké ceny získal, nie je možné spomenúť  Vaše úspechy. Treba tu spomenúť p. Fabiankoviča, ktorý na Malokarpatskej oblastnej výstave zvierat v Ivanke pri Dunaji získal Čestnú cenu zdrobnená wyandotka ,sliepka a na Celoštátnej  výstave zvierat v Nitre Šampión SR, oravka, sliepka . Vieme však, že výstav sa zúčastnili viacerí naši členovia, či už to bol p.Nemec,  p. Bartaloš, p.Maderič  a iní. Preto by som Vás znova chcela požiadať, aby ste o svojej účasti a úspechoch na výstavách informovali výbor organizácie.

Naša organizácia i tento rok poriadala miestnu výstavu zvierat spojenú s výstavou klubu českého staváka. No a ako to už býva, zase zapracoval zákon schválnosti. Po rozoslaní prihlášok na výstavu nám majitelia reštaurácie BINI oznámili, že nie je možné výstavu uskutočniť v ich priestoroch. Tým v podstate bola ohrozená celá výstava. Aktívne sa do riešenia tohto problému zapojil predseda organizácie p.Nemec a za pomoci obecného úradu sa podarilo výstavu zorganizovať v priestoroch miestnej hasičskej zbrojnice. Ako prvé bolo potrebné tieto priestory upratať, no a potom sme mohli  začať pripravovať našu výstavu. Boli sme v nových priestoroch, tak sme mali trocha viacej práce s rozvrhnutím stavania klietok a tiež sa vyskytli niektoré nepredvídané problémy, ale môžeme  povedať, že výstava i keď bola v tomto roku menšia počtom vystavovaných zvierat, bola pekná a aj návštevníci boli spokojní. Viacerí z Vás získali ocenenia a to: p.Dóczy –víťaz výstavy holuby a najkrajší holub, p. Fabiankovič- najkrajšia holubica, víťaz výstavy hydina zdrobnená, pohár starostu obce, p. Marušic, p.Mizera – čestná cena holuby, p.Nemec- víťaz výstavy hydina, čestná cena exoty, p.Kotes, p. Augustinič- čestná cena hydina, p.Bartaloš- víťaz výstavy exoty , p.Marušic- čestná cena exoty. Srdečne Vám k tomuto úspechu blahoželáme.

Touto cestou by som chcela veľmi poďakovať všetkým členom, ktorí skutočne obetavo pracovali či už pri príprave a likvidácii  výstavy, posudzovaní zvierat, ale aj počas celej výstavy, nakoľko všetci vieme, že počasie nám pripravilo  veľmi chladné chvíle strávené vonku.

Naša veľká vďaka patrí členom miestneho hasičského zboru, ktorí nám ochotne  poskytli  svoje priestory , základnej škole v Šenkviciach  a hlavne obecnému úradu v Šenkviciach, ktorí s nami už tradične veľmi aktívne spolupracujú.

Vďaka patrí i Vám všetkým, lebo bez Vás a Vašich aktivít by naša činnosť bola nulová .

Záverom dovoľte, aby som Vám v roku 2014, zaželala veľa chovateľských a osobných úspechov.