Kto sme - História

  Z HISTÓRIE ZO SZCH ŠENKVICE

 

   Šenkviceká chovateľská organizácia vznikla v roku 1959. Nedšenci - chovatelia sa zišli na zakladajúcej schôdzi, ktorú riadil člen ÚV Zväzu drobnochovateľov p.Štefan Maar, vtedy ich bolo pätnásť. Za prvého predsedu zvolili Tomáša Tichého, podpredsedu Teodora Podhorského, tajomníka Jána Turiniča, pokladníka Jána Lisého, hospodára Vincenta Hapla.    Členmi boli: Jozef Novák, Anton Vtáčnik, Vladimír Krížik, Ondráš Pravda. Ako zaslúžilí a dlhoroční chovatelia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj organizácie boli: Martin Pokojný, ján Somorovský, Gustáv Strašifták, Ján Augustinič, Anna Trubačová, Emanuel Burian, Matúš Fitz. Ako sa uvádza v kronike (z prejavu predsedu MO SZD JUDr. Júliusa Rotha, prednesenú na slávnostnej členskej schôdzi pri príležitosti 20. výročia založenia (02. decembra 1979) ,,Napriek hluchým obdobiam dosiahi viaceré úspechy, na ktoré môžu byť právom a bez zveličovanie hrdý! Úspechy nepreceňujú, vedia byť aj kritický. Cestou chovateľských záľub sa dostávajú k prírode. Ich záujmová činnosť je pre členov radosťou. Výsledkom šľachtiteľskej práce je krása jednotlivých plemien a druhov zvierat. Dokonalosť a krása prináša aj väčší úžitok.

                                     Z výstavnej a kultúrno-propagačnej činnosti:

Tu dosiahli značné úspechy. Od roka 1959 až 1978 usporiadali každý druhý rok výstavu zvierat: tri miestne - dve v Šenkviciach, jednu v Pezinku, štyri okresné - po jednej v Modre, Pezinku, dve v Šenkviciach. Zorganizovali aj dve národné výstavy exotov. Najväčšiu okresnú výstavu usporiadali v Pezinku 20. - 21.09.1975, na ktorej vystavovalo 195 chovateľov z okresu. Rok 1973: Národná výstava exotov v Pezinku. Rok 1975: Národná výstava cudzokrajného vtáctva, farebných kanárikov, okrasných bažantov, spojená s vtáčím trhom a ukážkami spevu kanarikov v Bratislave bola veľmi úspešná, vystavovalo sa na nej 72 najlepších chovateľov exotov z celého Slovenska a deväť krúžkov Mladý chovateľ. Tajomníkom výstavy bol Ján Turinič, ekonóm Martin Pokojný.

   V kultúrno-propagačnej činnosti sa snažili propagovať chovy čistokrvných zvierat prednáškami, návštevami výstav, vydávaním Spravodajov, alebo osobnými návštevami u chovateľov. Uskutočnili sa tematické zájazdy na rôzne výstavy v našej ČSR, zájazd do Lipska na národné a medzinárodné výstavy. Boli autokarom v Budapešti, Rumunsku, Bulharsku.

   Vtedy Čestné uznanie za zásluhy a rozvoj MO SZD Šenkvice pri príležitosti 20. výročia založenia sa dostalo: bývalému tajomníkovi Jánovi Turiničovi. Diplomy dostali: Martin Pokojný, Matúš Fitz, Ján Augustinič, Teodor Podhorský, Jám Somorovský a Etela Žuffová.

   Od týchto rokov sa robili výstavy striedavo miestne propagačné a miestne súťažné, okresné v rámci Malokarpatského vinobrania v Pezinku či Modre. naposledy to mala byť Okresná výstava v Modre v rámci vinobrania spoločne so ZO SZCH Pezinok, ale z organizačných dôvodov bola odrieknutá.

  Milou spomienkou, ktorá nesmie chýbať v mozaike našej histórie, zostane pre prítomných divákov,ale najmä pre zúčastnených na nej skutočnosť, že v dňoch 10. a 11. októbra 1970 usporiadala MO SZD v sále OB v Šenkviciach I. okresnú výstavu chudzokrajného vtáctva a kanárikov okresu Bratislava - vidiek. Svoje výtvarné práce s chovateľskou tématikou tu vystavovali aj mladí chovatelia - žiaci z okresu. Na paneloch a po stoloch bolo šesťsto prác od 23 jednotlivcov aj kolektívov. Porota, v ktorej bol ako predseda učiteľ výtvarného odboru ĽŠU v Modre akademický maliar Štefan Cpin a ďalší odborníci - výtvarníci / učitelia okolitých ZŠ výtvranej výchovy), určili jedenásť najlepších. Vecné dary - ceny dostali: Milada Wiedermannová - 5 roč. ZDŠ v Tomášove, Minaričová - 7.B ZDŠ Lozorno, Božena Turanská - 6. roč. III.ZDŠ Pezinok, Jana Walterová - 9. D ZDŠ v Modre, Vajanského ul., František Jablonský - 9.A ZDŠ Častá, Tomáš Kolenič - 5.tr. ZDŠ Zohor, Peter Lenner - 7.C ZDŠ Modra, Ľubica Turiničová - 8.A ZDŠ Šenkvice, Ľubica Grežďová - 5.tr. ZDŠ Blatné, Lamačková - ZDŠ Rusovce, Štefan Jajcaj - 8.A ZDŠ Slovenský Grob. okrem uvedených udelila porota 33 jednotlivcom a kolektívom Čestné uznanie a vyslovila vďaku i jednotlivým školám za účasť a pochopenie. Výstavka na vysokej umeleckej úrovni sa uskutočnila v spolupráci s Okresným pedagogickým strediskom odboru školstva ONV Brtislava - vidiek."

  Jednou z posledných bola propagačná výstava v dňoch 06-07. september 1986 vo výstavnom chovateľskom areáli pri starej budove Základnej školy s počtom 24 vystavovateľov. Vtedy vystavovali okrem domácich (bolo ich 8) aj vystavovatelia z Jura pri Bratislave, Modry, Pezinka, Limbachu, Bratislavy, Malaciek, Senca, Malinova, Modry - Kráľovej.

    S vystavami zvierat sa diváci mohli stretávať aj v súčasnosti na výstavách v jure pri Bratisave, Lozorne, Modre, Pezinku, Vajnoroch. S radosťou môžeme konštatovať, že podľa časpoisu chovateľ č.5/1989 sa na II. vajnorskej výstave drobných hospodárskych zvierat v dňoch 16.-18. septembra 1988 veľmi pekne reprezentoval aj náš člen. "Z vodnej hydiny boli mimoriadne kvalitné slovenské biele husi Ľudovíta Kazičku z Modry".

  Poniektorý si odniesli z výstav aj trofeje. Čo si pamätáme, boli medzi nimi chovatelia ako Tomáš Tichý, Ján Turinič, Martin Pokojným Teodor Podhorský, Jozef Novák, Ivan Figura, Imrich Loj st., Zoltán Raška,, Fridolín Boleček, Jozef Hrabovský, Ján Somorovský, Štefan Bobek, Zdeno Paulus a mnohí ďalší, tu nemenovaní.

  Niektorý členovia - funkcionári ZO SZCH Šenkvice pracovali okrem miestnej organizácie aj mimo nej, vo vyšších orgánoch ako bol Okresný výbor SZCH (predtým Československý sväz chovateľov drobných zvierat). Jedným z nich bol tajomnýk MO SZCH, vtedy vo funkcií tajomníka OV SZD (ČSSCHDZ) Ján Turinič, istý čas vykonával funkciu hospodára - pokladníka v OV Martin Pokojný, Augustín Strašifták, Jozef Hrabovský, Fridolín Bolečeka členom politicko - výchovnej komisie (dnes kultúrno-propagačnej) bol aj Milan Urbanovský.

 Nemožno zabudnúť na tých, ktorí si za svoju ušľachtilú organizátorskú a usilovnú (mravenčiu) prácu v prospech chovateľstva zaslúžili ocenenia.Najvyššieho sa dostalo Tomášovi Tichému a Silvestrovi Figurovi v roku 1965, keď dostali bronzové medaily "Za zásluhy v chovateľstve", tajomníkovi MO SZD, tajomníkovi OV SZD Jánovi Turiničovi, ktorý dostal v roku 1979 pri príležitosti konania III. zjazdu SZD (ČSSCHDZ) bronzovú plaketu III. stupňa, Jozef Hrabovský 18. mája 1980 pri príležitosti okrasnej konferencie obdržal odznak "Vzorný chovateľ I.stupňa" a priatelia Florián Boleček a Milan Urbanovský v roku 1978 za chovateľské výsledky a úspešnú funkcionársku činnosť pri príležitosti 20. výročia ustanovenia ČSSCHDZ (Československého sväzu chovateľov drobných zvierat) menom ÚV SZCH na slávnostnej výročnej členskej schôdzi vo vinárni v Šenkviciach Čestné uznanie.

             Od roku 1990 začala ZO SZCH postupne stagnovať a to až do roku 2001, kedy chovatelia Zoltán Raška a Miroslav Nemec požiadali výbor o zvolanie schôdze, na ktorej sa zúšasnil starý výbor a prejednali oživenie činnosti. V januári bola zvolaná členská schôdza, na ktorej starý výbor odstúpil a bol zvolený nový. Novozvolený výbor okamžite začal aktivovať chovateľov a členská základňa tvorila 31 členov a 1 MCH. Členovia obnovili chovateľské zariadenie, ktoré má prenajaté od OÚ Šenkvice, odpracovali viac ako 800 hodín a vytvorili hodnotu viac ako 200 tisíc Sk. Pri úprave zariadenia sponzorsky pomohli: Zoltán Raška, Robert raška, Miroslav Nemec, Ing. Milan Chorvátik, Mirosla Baďura a vlastnou prácou prispeli všetci členovia. 

  V dňoch 20.-21.10.2001 bola po dlhšej dobe uskutočnená propagačná výstava, ktorá mala v obci veľký ohlas.

  Na zálkade tejto výstavy sa už každoročne usporadúva výstava a to v mesiaci október. ZO má kompletné zariadenie a môže vystavovať 500 holubov, 86 králikov a 40 kolekcií hydiny.